Публічний договір

ДОГОВІР

про надання послуг з вивезення побутових відходів

         Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОСТАЙЛ», код ЄДРПОУ 38852421, іменоване надалі «Виконавець», керуючись законодавством України, публічно пропонує широкому та необмеженому колу осіб (споживачів) можливість отримання послуг з вивезення побутових відходів.

Предмет договору

 1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі – послуги) на підставі Договору на надання послуг з вивезення побутових відходів у місті Кропивницькому від 16 вересня 2021 року та відповідно до схеми санітарного очищення, що затверджується згідно підпункту 15 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту «б» частини першої статті 21 Закону України «Про відходи».

Перелік послуг

 1. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних і рідких відходів.
 2. Послуги з вивезення   твердих  відходів  надаються  за безконтейнерною схемою.
 3. Для вивезення твердих  відходів  за контейнерною схемою (населення ЖЕО, КРЕП, ОЖБК, ОСББ, підприємства, установи, організації) використовуються технічно справні контейнери місткістю 0,75, 0,77, 1,1, 3, 5 куб. метрів, що належать виконавцеві.

Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною  схемою з 00.00 до 24.00 години.

 1. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою (населення приватного сектору) споживач зобов’язаний з 06.00 до 22.00 год. виставити у місцях, погоджених з  виконавцем, закриті ємкості (щільно закриті міцні  пакети  та інші упакування) з відходами місткістю не більш як 0,12 куб. метра.
 2. Для вивезення великогабаритних  і   ремонтних   відходів використовується необхідна кількість контейнерів місткістю 8 і більше куб. метрів, для розташування яких споживачем відповідно до вимог  санітарно-епідеміологічного  законодавства   відводиться спеціальний      майданчик      з     твердим покриттям за визначеною споживачем з урахуванням п. 8 цього Договору адресою.

Контейнери належать  споживачеві.

Передача  небезпечних  відходів  у  складі побутових відходів здійснюється  споживачами  та  виконавцями  послуг   з   вивезення побутових  відходів  відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам,  що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

 1. Завантаження відходів здійснюється:
 • твердих:  споживачем;
 • великогабаритних і ремонтних: споживачем.
 1. Виконавець вивозить:
 • рідкі відходи за заявкою споживача, але не рідше ніж один раз на шість місяців;
 • великогабаритні і ремонтні відходи за заявкою споживача.
 1. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних   засобів,   необхідних   для  перевезення  відходів, визначаються виконавцем.

Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

 1. Обсяг надання послуг розраховується виконавцем на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.
 2. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з додатком 3 до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

Оплата послуг

 1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
 2. У разі застосування щомісячної  системи  оплати  послуг платежі вносяться не пізніше ніж до 5 числа періоду, що настає за розрахунковим.
 3. Послуги оплачуються в безготівковій формі.
 4. Плата вноситься на поточний рахунок:
  № 26009052915323 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583, ЄДРПОУ 38852421.
  № 26009000031125 в АБ «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 38852421.
 1. У разі потреби виконавець здійснює в 3-х денний строк перерахунок вартості  фактично  наданих  послуг  та повідомляє споживачеві про його результати.
 2. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 14 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань, за допомогою способів, що встановлені в п. 31 даного Договору.
 3. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується відповідним посвідченням.

Права та обов’язки споживача

 1. Споживач має право на:

1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з  вивезення  відходів,  зокрема  про  їх вартість,  загальну суму місячної плати,  структуру тарифів,  норми надання послуг і графік вивезення відходів;

2) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

3) усунення   виконавцем   недоліків  у наданні  послуг  у п’ятиденний строкз моменту звернення споживача;

4) перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;

5) внесення за погодженням з виконавцем у цей договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;

6) зменшення  розміру  плати  за  послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів;

7) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача  та/або  членів  сім’ї  на  підставі  письмової  заяви і документа, що підтверджує його відсутність – довідка  з  місця тимчасового проживання,  роботи,  лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

 1. Споживач зобов’язується:

1) оплачувати в установлений договором  строк  надані  йому послуги з вивезення відходів;

2) сприяти  виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;

3) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям, зупинок спецтранспорту;

4) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

5) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

6) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів;

7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів.

Права та обов’язки виконавця

 1. Виконавець має право вимагати від споживача:

1) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному  стані  контейнерів, контейнерних майданчиків  та  вигрібних  ям,  що  перебувають  у власності споживача;

2) своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з  метою запобігання їх переповненню;

3) забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.

 1. Виконавець зобов’язується:

1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і  правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього договору;

2) погодити із  споживачем місця розташування  контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну  для збирання побутових, великогабаритних і ремонтних відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;

3) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані  контейнерів та контейнерних майданчиків у разі перебування їх у власності виконавця;

4) збирати  і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

5) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;

6) перевозити  відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами;

7) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;

8) усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред’являє споживач у зв’язку з невиконанням умов цього договору;

9) прибувати  протягом трьох годин на виклик споживача і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом трьох робочих  днів,  проводити  відповідний перерахунок розміру плати;

10) відшкодувати відповідно до закону та умов цього  договору збитки, завдані споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

11) зменшувати розмір плати  за  послуги  в  разі  тимчасової відсутності  споживача  та/або  членів його сім’ї на підставі його письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх відсутність – довідка з  місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

Виконавець має також інші обов’язки відповідно до закону.

Відповідальність сторін за невиконання умов договору

 1. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим договором за:

1) несвоєчасне внесення плати за послуги;

2) невиконання  зобов’язань,  визначених  цим   договором   і законом.

 1. Виконавець несе відповідальність за:

1) ненадання або надання не в повному обсязі послуг,  що призвело до заподіяння збитків майну споживача,  шкоди його життю чи здоров’ю;

2) невиконання   зобов’язань,   визначених  цим  договором  і законом.

Розв’язання спорів

 1. Спори за договором між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

 1. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає представника виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

Представник виконавця зобов’язаний прибути протягом 3 робочих днів.

 1. Акт-претензія складається споживачем  та  представником виконавця і скріплюється їх підписом.

У разі неприбуття представника виконавця у 5 денний строк або його  відмови  від підпису акт уважається дійсним,  якщо його підписали не менш як два споживачі або виборна особа  будинкового, вуличного, квартального   чи   іншого   органу   самоорганізації населення.

 1. Акт-претензія подається виконавцеві, який протягом трьох робочих днів  вирішує  питання  про перерахунок розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

Форс-мажорні обставини

 1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили  (дії  надзвичайних ситуацій техногенного,  природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно  до  умов  цього договору.

Строк дії цього договору

 1. Договір набирає чинності та діє з моменту підписання/приєднання до нього до 17.09.2026 р., а в частині взаєморозрахунків сторін – до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

 1. Зміна умов договору  проводиться  у  письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір  розв’язується  у судовому порядку. У разі зміни тарифів виконавець не менше ніж за 14 днів до введення їх у дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів через друковані засоби масової інформації, веб-сайт виконавця, а також телебачення, або радіо, або листи, або смс-повідомлення, або по-телефону, без укладання додаткової угоди.
 2. Договір вважається таким, що продовжений на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку його дії  одна  із  сторін  не  заявила  про відмову від договору або про його перегляд.
 3. Дія договору припиняється у разі, коли:
 • закінчився строк, на який його укладено;
 • припинено  відповідний  договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.

Договір припиняється також  в інших  випадках,  передбачених законом.

Прикінцеві положення

 1. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий – у виконавця.

З Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами  і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений.

З метою виконання умов ЗУ «Про захист персональних даних», сторони надають згоду на обробку будь-яких персональних даних, які стали відомими в результаті правових відносин за договором, для виконання умов договору без передачі цих даних третім особам.

Додаток:

Розрахунок обсягу та вартості з вивезення та захоронення побутових відходів на одну людину:

 • 23,49 грн для населення приватного сектору
 • 20,02 грн для населення багатоквартирних будинків
 • бюджетні установи обслуговуватимуться за 130,56 грн/м³
 • інші споживачі – за 140,29 грн/м³.

Розрахунок обсягу послуг проведено на підставі норм, затверджених рішенням органу місцевого самоврядування від 06.08.2007 р. № 918.

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОСТАЙЛ», код ЄДРПОУ 38852421